چکیده

از چند دهه پیش و به خصوص چند سال اخیر موضوع بحران هویت در معماری و شهر سازی ایران موضوع بحث و پژوهش بسیاری از صاحب نظران بوده است. این وضعیت نامطلوب، به ویژه در شهر مشهد با ماهیت مذهبی و داعیه پایتخت معنوی ایران چهره پررنگ‌ تری را نشان می‌ دهد. این مقاله با فرض به اینکه شرایط موجود شهر مشهد با نقش و سابقه آن انطباق ندارد، گزارشی از نتایج نظرسنجی انجام شده توسط محقق در طرح توسعه کمی و کیفی زیارت امام رضا علیه السلام را ارائه می دهد که هدف آن ارائه تصویری از هویت شهر مشهد بر اساس دیدگاه صاحب‌ نظران و کارشناسان برجسته است و به این سوال کلی پاسخ می دهد که شاخصه های کالبدی-فضایی شهر در نظر آنان چگونه است. نظرسنجی از طریق پرسشنامه با مجموعه ای از سوالات باز و بسته انجام شده و بیش از ۱۰۰ نمونه قابل تحلیل بر اساس طیف لیکرت تهیه شده است.

جهت مطالعه ادامه پژوهش از لینک زیر استفاده کنید:

نظرسنجی در تشخیص وضعیت هویت مشهد