چکیده

شهرها و فضاهای شهری فارغ از استقلال، از شخصیت و هویت ویژه ای برخوردار بوده و هستند. در حالی که آنچه از اغلب شهرهای کنونی در ذهن عموم شکل گرفته است جز مجموعه ای از ساختمان های بلند، پارک ها و خیابان ها نیست. شهر جایی است که تعاملات شهری در آن به وقوع می پیوندد و مردم حس شهروندی نسبت به آن دارند. به عبارتی آنچه شهر را می سازد، ساختمان های عظیم و پارک ها نیستند بلکه مردم شهرند که با تمام سلایق و ویژگی های منحصر به فردشان، هویت شهری و شهروندیشان، شهر را می سازند. با توجه به اهمیت موضوع هویت در زندگی انسان و رابطه دو سویه بین هویت انسان و آثار آن و همچنین تایید و تأکید اکثر صاحب نظران مسائل شهری بر این موضوع، تاکنون به طور جدی به آن پرداخته نشده است در حالیکه اهمیت موضوع می طلبد که هویت شهرها به عنوان مهم ترین عامل تعادل روحیروانی شهروندان، مورد توجه مدیریت شهری واقع گردد. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی شاخص های مؤثر بر هویت شهری در سطح محلات و ارائه راهکارهایی در راستای ارتقاء هرچه بیشتر این شاخص ها می باشد. این شاخص ها را در غالب زیر مؤلفه های کالبدی، عملکردی و ادراکی دسته بندی می شوند.

جهت مطالعه ادامه پژوهش از لینک زیر استفاده کنید:

تبیین و ارزیابی شاخص های موثر در هویت شهری