چکیده

هویت شهری به عنوان شاخص ترین نمودهای فضایی هویت جامعه، عهده دار تعیین ارزش ها، هنجارها و روابط انسانی در ساخت فضایی شهر است که یکی از مفاهیم مرتبط با جنبه های هویت شهری، تصویر ذهنی است که در اثر تجربه مستقیم محیط فیزیکی رشد می کند. تصویر ذهنی برداشت هایی است که مخاطبان مختلف مناظر شهری، از شهر و بخش های مختلف شهر در ذهن دارند که نمادها و نشانه ها یکی از همان برداشت هایی اند که در روند ادراک هویت شهر قرار می گیرند. نمادها و نشانه های شهری همان عناصر طبیعی و مصنوعی که علاوه بر ارتقای ذهنی جامعه از محیط و اعتلای خوانایی شهر، موجب ایجاد آرامش، هویت بخشی به فضاهای کالبدی و یادآور خاطرات گذشته نیز می گردند و به دلیل آنکه در زندگی روزمره انسانها هر لحظه ابداع و تکرار می شوند، حس خاصی از معنا و هویت را در شهرها تقویت می کنند.

جهت مطالعه ادامه پژوهش از لینک زیر استفاده کنید:

هویت در نشانه های شهری : نمونه موردی شهر مشهد