چکیده

مشهد به عنوان یکی از قدیمی ترین شهرها و دومین شهر ایران از نظر جمعیتی شناخته می شود، که حضور بارگاه مقدس آقا علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی و نادرشاه افشار بیانگر این مهم می باشد. لذا با روند رو به پیشرفت و امروزی شهر، بررسی هویت شهری مشهد و شناسایی مولفه های تاثیرگذار در هویت آن بسیار ضروری است. لذا در این پژوهش سعی شده تا با شناخت عناصری که در ذهن شهروندان به عنوان عناصر معرفی کننده شهر مشهد شناخته می شوند، هویت شهری مشهد به لحاظ کالبدی و بر اساس تصویر ذهنی شهروندان مورد بررسی قرار گیرد. 

۴۰۰ پرسشنامه میان شهروندان شهر مشهد که به صورت تصادفی انتخاب شده اند توزیع شده و با استفاده از نتایج به دست آمده، عناصر شکل دهنده به تصویر ذهنی شهروندان مشخص شده اند.

جهت مطالعه ادامه پژوهش از لینک زیر استفاده کنید:

بررسی هویت شهری شهر مشهد و شناسایی مؤلفه های هویت ساز آن