چکیده

امروزه، یکی از مهمترین پارامترهای اثرگذار بر توسعه اقتصادی، اجتماعی شهرها، بحث رقابت و رقابت پذیری در زمینه معرفی و تصویرسازی مشتری پسند برندینگ در عرصه های جهانی، ملی و منطقه ای است. در طی این فرآیند، یکی از چالش های مدیریت شهری برای افزایش کارایی، با ایجاد برند شهری به عنوان راه حلی در فرآیند توسعه شهرها گره خورده است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، ارزیابی از جایگاه ملی مشهد در زمینه توسعه اقتصادی- اجتماعی بر پایه برند رقابت پذیر شهری تا سال ۱۴۰۴ با استفاده از تکنیک Meta-SWOT است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و هدف کاربردی است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای (سند توسعه شهر مشهد) و پیمایشی جمع آوری شده است.

جهت مطالعه ادامه پژوهش از لینک زیر استفاده کنید:

تحلیلی بر جایگاه شهر مشهد در زمینه توسعه اقتصادی-اجتماعی بر اساس برند رقابت پذیر ملی در افق ۱۴۰۴