چکیده

همه ی پدیده های عالم محکوم به تحول و حرکت هستند. در یک روال منطقی، همه ی این دگرگونی ها بایستی به سمت کمال باشند. شهرها نیز به عنوان ظرف فعالیت ها و جامع آثار انسان از این قاعده مستثنی نیستند. این سیر به کمال (در شهر) چگونه باید باشــد؟ چه کسانی در تعریف و هدایت اســتکمال شهر ایفای نقش می کنند؟ تعریف یا الگوی کمال و ویژگی های آن برای شهر کدام اند؟ یک الگوی خاص، تا چه حد می تواند برای شهرهای مختلف به کار گرفته شود؟ با عنایت به این سؤالات، با سعی در زدودن آنچه در مورد توسعه ی بافت های تاریخی مشهور و رایج است، سعی بر آن خواهد بود، تا ضمن تدوین اصلی ترین بارزه های هویتی شهر مشهد مقدس، و با تدوین ویژگی های صورت کمالی آن که از متون اصیل اسلامی اســتنتاج خواهند شد، راهبردهایی را برای توسعه ی بافت تاریخی این شهر (که طبیعتاً برای توسعه های سایر شهرها نیز می توانند مبنا قرار گیرند) معرفی نماید.

جهت مطالعه ادامه پژوهش از لینک زیر استفاده کنید:

هویت شهر و کمال بخشی به بافت تاریخی آن