چکیده

این پژوهش، فرا تحلیلی بر مطالعات حوزه هویت در ایران و شهر مشهد، در طول یک دهه گذشته است. پرسش اصلی مقاله این است که هویت پژوهی در ایران، به چه مسائلی پرداخته است؟  و به طور خاص، در مشهد به چه مولفه های هویتی دست پیدا کرده است. جامعه آماری این پژوهش، ۵ مقاله (علمی-پژوهشی) با موضوع هویت در کشور، در دهه اخیر (۱۳۹۱ -۱۴۰۱) است. مهمترین یافته های این پژوهش نشان می دهد، در مسیر جامعه پذیری، الگوی نقش و مرجع نقش، تاثیر بسیاز زیادی در اجتماعی شدن و شکل گیری شخصیت افراد دارد. الگوهای اجتماعی نیاز به باز تعریف دارند و این باز تعریف، نیاز به آگاهی از شرایط جامعه، توجه به گسست هویت سنتی با هویت مدرن در جهان توسعه یافته، توجه به ارزش های اخلاقی توسعه محور، در جهت ایجاد احساس تعلق خاطر اجتماعی به افراد جامعه دارد و این وظیفه مهم، برعهده رسانه است تا با نگاهی عمیق به بازنمایی هویت روایی دست یابد.

جهت مطالعه ادامه پژوهش از لینک زیر استفاده کنید:

فراتحلیل