سوژه بیست و چهارم
بنای باقی‌مانده از یک طایفه بزرگ

حدود ۴۰۰ سال از حضورش در خراسان می‌گذرد و هنوز نامش برای بسیاری از مردم مشهد و ایران به واسطه بازاری در مشهد آشناست. بسیاری بازار عباسقلی خان ورد زبانشان است، بازاری که در اصل نامش «سرای عزیزا… اف» است، اما به واسطه مسیر دسترسی آن که از کوچه موقوفه عباسقلی خان می‌گذرد، نزد مردم به همین نام معروف شده است. با این وجود آشنایی، عباسقلی خان شاملو و موقوفات بسیارش در مشهد برای بسیاری از مردم نا آشناست. خندان شاملو یکی از طوایف مهم در دولت صفوی طایفه بود.

کتاب ها
در چندین منبع معتبر، از موقوفات ایشان ذکر شده است.
فیلم ها
در آپارات، فتوکلیپ و کلیپ از معرفی مدرسه عباسقلی خان و دیگر موقوفات ایشان موجود است.
کلیپ معرفی و بررسی عملکرد مدرسه عباسقلی خان بازدید بالایی در آپارات دارد.
متفرقه
در پایگاه های خبری از موقوفات ایشان و خدمات به مردم مشهد ذکر شده است.

برای مطالعه بیشتر

روایت صوتی از بنای باقی مانده از یک طایفه بزرگ (عباسقلی خان شاملو)