سوژه بیست و سوم
واقف معمولی مسجدهای صمیمی

بیشتر ما تصور می‌کنیم که کار خیر و بانی عمران و آبادی شهر شدن، بستگی زیادی به تمکن مالی و گشایش روزیمان دارد در حالی که خیر بودن به اندازه جیب نیست که به اندازه قلب آدم‌ها بستگی دارد. مثل بارزش هم «عباسعلی عباسی قیافه شناس»، معروف به حاج عباس مسجدی است که نه ثروتی نداشت و نه قدرتی تنها یکی از بندگان معمولی خدا بود که قلبی بزرگ و همتی بلند داشت و با تکیه به‌همین همت هم توانست نامش را بین سازندگان خانه‌های خدا ثبت کند. پیرمرد ریزنقشی که بیشتر اهالی پنجتن و طبرسی شمالی او را با وقف‌های ماندگارش می‌شناختند.

متفرقه
در پایگاه های خبری شهرآرا نیوز، روزنامه قدس، قطره از ایشان مطالبی آمده است.

برای مطالعه بیشتر

روایت صوتی از عباسعلی قیافه شناس