سوژه بیست و دوم
واقف قرآن ویژه نابینایان

“وقف” سنت حسنه‌ای است که از دیر باز به اشکال گوناگون در تاریخ بشر وجود داشته‌است. هرکسی به اندازه توان خودش سعی در انجام این صدقه جاری داشته‌است. یکی هکتارها زمین بخشیده و یکی به اندازه حقوق یک ماه کارمندی خود وسیله‌ای تهیه کرده و آن را وقف عموم کرده‌است. در این میان قصه وقف حاج عباس دره‌کی و همسرش هم جالب است. آن‌ها در حد توان خود تعدادی قرآن ویژه نابینایان در سال ۹۵ وقف کرده‌اند. یک زوج واقف و خیراندیش مشهدی که وقفی متفاوت کرده‌اند.

متفرقه
 در پایگاه های خبری از وقف فرهنگی ایشان اطلاعاتی موجود است.

برای مطالعه بیشتر