سوژه شماره دو
مامان زیبا

از کودکی همراه پدر در جریانات انقلاب فعالیت داشته و در جوانی و زمان جنگ در منطقه توس فعالیت ها پشت جبهه داشته است . از زنان اصلی حاضر در معراج شهدا از روزهای آغازین معراج تا زمان بسته شدن معراج که مسئولیت مرتب کردن پیکر های شهدا و همراهی مادران شهدا را داشته. سابقه حضور در منطقه های جنگی را دارد و در همان سالهای دهه شصت بسیج خواهران منطقه توس را راه اندازی کرده و زنان منطقه را برای کارهای حمایت از پشت جبهه راهنمایی و مدیریت می کرده است.
در حرم مطهر هم از خدام قدیمی ست که در بخشهای مختلف خدمت داشته است و در حرم نیز به مامان زیبا شناخته شده است.

برای مطالعه‌ی بیشتر