سوژه شماره یازده
بانو معصومه سبک خیز

او همسر سردار شهید عبدالحسین برونسی بود که در دوران جبهه و جنگ یار شهید بوده است.

کتاب ها
کتاب برونسی، به روایت همسر شهید.  از مجموعه نیمه پنهان ماه به چاپ رسیده است.
فیلم ها
در آپارات/ مجموعه نیمه پنهان ماه/ مستند معصومه به زندگی ایشان و همسرشان پرداخته شده است.

برای مطالعه بیشتر