سوژه شماره هفده
بانو نرگس شفائی

نرگس شفائی  یکی از زنانی است که در دوران جوانی، به دلیل مشکلات زندگی و بیماری پدرش که او را زمین‌گیر کرده بود، بدون داشتن تجربه قبلی، وارد بازار کار شد. اینکه یک دختر جوان بدون تجربه بتواند در کارش موفق شود و سه شرکت تعاونی راه بیاندازد شاید به ذهن هیچ کسی خطور نکند اما این اتفاق افتاد. تاکسی بانوان یکی از شرکت های شفائی است..

برای مطالعه بیشتر