سوژه شماره هشت
منصوره شریف الحسینی

منصوره شریف الحسینی، کارشناس ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی است و خواهر شهید سردار مهندس شریف ‌الحسینی می‌باشد. او ریاست اداره آموزش و پرورش ناحیه ۳ مشهد، مدیریت هنرستان‌های فنی در ناحیه۴ و تبادکان، مدرسی دانشگاه فرهنگیان، مدیریتگروه آموزشی تبادکان و مدیر دبیرستان فرزانگان ناحیه ۴ را نیز در کارنامه کاری خویش دارد.
همچنین او مدیرعامل مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای خراسان‌رضوی است. این مجمع در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ توسط خیرین نیک اندیش با هدف توسعه و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تشکیل شده است. ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﻨﯽ وﺣﺮﻓﻪای، توسط خیرین نیک‌اندیش با هدف ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻨﯿﺎن آن ﭘﺎﯾﻪ‌رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﻌﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎر، ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ. تحقق شعار «ایرانیِ ماهر، برای ایرانِ فاخر» برنامه آن‌هاست.

فیلم ها
سخنرانی های از ایشان در آپارات درباره تاسیس مراکز فنی و حرفه ای در حاشیه شهر وجود دارد.
متفرقه
در سایت‌های خبری از عملکرد ایشان و برگزاری نشست‌های تخصصی مهارت آموزی که توسط ایشان مدیریت شده گزارش‌های مفصلی آمده است.

برای مطالعه‌ی بیشتر