سوژه شماره هجده
بانو مرضیه خانوم

مادری که در صانحه رانندگی همه خانواده اش را از دست می دهد، سرپرست چندین کودک بی سرپرست می شود و این کار را هم چنان ادامه می دهد.