سوژه شماره نوزده
بانو الهه کریمی

الهه کریمی دکتر جوان دهه هفتادی که از همان سال های اول دانشجویی زندگی خود را با جهاد و اردو های جهادی گره زد. او که پس از اولین اردوی جهادی خود نتوانست این فضا را رها کند در حال حاضر بیشتر از ۸ سال است که به مناطق محروم خدمت میکند. کریمی با تلاش های بسیار و گفت و گو های فراوان با دوستان و همکارانش و کمک گرفتن از انها توانست گروه بزرگی از پزشکان و پرستاران برای خدمت به مناط محروم تشکیل دهد. انها در هر شرایط سخت و اسان که سختی اش برای زنان دو چندان خواهد بود کمک به مردم را کنار نگذاشتند. او حتی به واسطه زندگی جهادی اش در ازدواجش نیز نگاهی جهادی داشت که به همین دلیل با مسئول یکی از قرارگاه های جهادی ازدواج کرد و مهریه خود را دوسال خدمت به مردم قرار داد.

برای مطالعه بیشتر