سوژه شماره ده
بانو لعیا بهشتی

او موسس خیریه بین المللی زنجیره امید است که  خدمات درمانی به کودکان مبتلا به سرطان ارائه می کند، این موسسه تاکنون بیش از ۱۴هزار کودک سرطانی را درمان کرده است.

متفرقه
در سایت شهرآرا نیوز از ایشان مصاحبه گفتگو محور منتشر شده است.

برای مطالعه بیشتر