سوژه شماره بیست و یک
بانو زهرا امجد یزدی

ایشان معلم نهضت سواد آموزی می‌باشد و  به زنان جامانده از تحصیل آموزش می‌دهد. همچنین در حاشیه شهر مشهد فعال اجتماعی است.

متفرقه
در سایت مشهد چهره مصاحبه گفتگو محور با ابشان انجام شده است.