سوژه شماره بیست و دو
بانو سمانه سلیمان نژاد

سمانه سلیمان نژاد فارغ التحصیل رشته برنامه ریزی روستایی ست که در همین حوزه نیز فعالیت موثر دارد. وی پس از چند سال زندگی در روستاهای خراسان شمالی و دیدن کمبود های روستا و روستاییان شروع به فعالیت های اقصادی، اجتماعی و فرهنگی برای زنان روستایی کرد. او با اعتقاد به مستعد بودن زنان روستایی با سرمایه گذاری بر نیروی انسانی روستا موفق به توانمندسازی جامعه روستایی شده است و با مهارت آموزی و حمایت از آنها، آنها را به کارافرینان موفق در حوزه تولید تبدیل کرده است که باعث اشتغال و جلوگیری از فقر روستایی شده است.

برای مطالعه بیشتر