سوژه شماره شش
دکتر محمد شاهین فر

محمد شاهین‌فر در سال ۱۲۹۸ در شهر مشهد به دنیا آمد. او را به عنوان بازمانده نسل اول پزشکان مشهدی می‌شناسند.
دکتر شاهین‌فر در سال ۱۳۴۲ ساختمان اولین بیمارستان خصوصی را ساخت؛ بیمارستانی که تا قبل از واگذاری به دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد در سال ۱۳۸۱، محل کار و زندگی او بود و همین سبب شد تا مردم، آن را به «کوچه شاهین‌فر» بشناسند.

کتاب ها
کتاب خاطرات پزشک در مشهد/ مولف محمد شاهین فر/سال ۱۳۸۲ به چاپ رسیده است که درباره زندگی ایشان است.
متفرقه
در سایت شهرآرا گزارش مفصلی درباره فعالیت ها وخدمات ایشان به جامعه پزشکی منتشر شده است.
مصاحبه های کوتاهی درباره دستاوردهای علمی ایشان در سایت خبرگزاری فارس.شهرآرا و قدس انلاین وجود دارد.

برای مطالعه بیشتر