فرم ارزیابی کارگاه استاد نوائیان

میزان تسلط استاد بر موضوع کارگاه
کیفیت برگزاری کارگاه
کیفیت مطالب عنوان شده در کارگاه در راستای هدف رویداد
مدت زمان کارگاه