فرم ارزیابی کارگاه استاد مقدم دوست

میزان تسلط استاد بر موضوع کارگاه
کیفیت برگزاری کارگاه
کیفیت مطالب عنوان شده در کارگاه در راستای هدف رویداد
مدت زمان کارگاه