فرم ارزیابی کارگاه استاد مفیدی کیا

میزان تسلط استاد بر موضوع کارگاه
کیفیت برگزاری کارگاه
کیفیت مطالب عنوان شده در کارگاه در راستای هدف رویداد
مدت زمان کارگاه