چکیده

بافت های ترکیبی همگن و منتظم، بدون آنکه ترکیب شان دستخوش  تغییر و تحول گردد، قابلیت بسط و گسترش از همه سو را برای هنرمند مهیا می کنند. نقوش گره در بناهای سنتی، بر نظم موجود به واسطه استفاده از انتظامات مرکزی، محوری، تقارن و تعادل در این بناها پدید آمده و تبلوری از نظم و هندسه را جلوه گر ساخته است. هندسه اسلامی دربردارنده ویژگی های نمادینی است که با مفاهیم دین مبین اسلامی قابل تبیین بوده و در قلمروی سنتی اسلامی، می تواند با رهیافت های دینی ملی همراه باشد. نماد ستاره هشت پر به دلیل هندسه و شکل خاص آن در ایران و به ویژه در حرم مطهر رضوی، محملی معنوی بر جایگاه دینی امام رضا (ع) تلقی شده است. 

جهت مطالعه ادامه پژوهش از لینک زیر استفاده کنید:

ویژگی نمادین ستارۀ هشت‌پر و ارتباط آن با امام رضا(ع) به استناد علم اعداد (حروف ابجد)