چکیده

هویت راه و روشی است که به آگاهی منتهی می شود. آگاهی ازاینکه بدانیم چه کسی هستیم و در کجای این جهان ایستاده ایم. هویت روایی، یعنی داستان زندگی هر فرد و هویت روایی جمعی، یعنی داستان های زندگی افراد. رسانه های جمعی، با استفاده از امکانات و ویژگی های تاثیرگذار بر حافظه جمعی، می توانند با هدفمندی، مفاهیم مهمی چون اعتقاد به اخلاق در زندگی، ترجیح منافع جمعی بر فردی، یکپارچه سازی و ایجاد وحدت و … زمینه مستعدی برای ایجاد بافت های فرهنگی و اجتماعی  در یک کل واحد را بازنمایی کنند. این پژوهش نخست با بیان مولفه های هویت در شهر مشهد، با پیشنهاد استفاده از هوایت روایی برای برگزاری رویداد روایت شهر پرداخته است.

جهت مطالعه ادامه پژوهش از لینک زیر استفاده کنید:

هویت و هویت روایی