چکیده

در ایران به دلیل تقابلی که در دهه های اخیر بین سنت های ایرانی، فرهنگ اسلامی و مدرنیته شدن پدید آمد، همواره این پرسش مطرح بوده است که جایگاه فرهنگ بومی و ارزش های دینی ما کجاست و معماری و شهرسازی که مصداق بارز تجلی این ارزش ها هستند چگونه باید عمل کنند؟ در این بین نقش نماهای شهری به عنوان بخشی از منظر شهری که در انتقال مفاهیم فرهنگی و تحکیم هویت شهری موثر می باشند و نیز تزیینات اسلامی که در گذشته جزء جدایی ناپذیر از کالبد شهر و معماری بوده است، بسیار حائز اهمیت است. این جستار بر آن است تا با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، بر اساس مطالعات میدانی به صورت مشاهده مستقیم و حضور نگارندگان در بالا و پایین خیابان و مبتنی بر مطالعات اسنادی و مرور متون و منابع تاریخی و تجارب و تحلیل آن ها، به بررسی جایگاه تزیینات اسلامی در نماهای شهری با استفاده روش تطبیقی-مقایسه بپردازد و نقش انها را در تقویت هویت ایرانی-اسلامی مورد مداقه قرار دهد.

جهت مطالعه ادامه پژوهش از لینک زیر استفاده کنید:

نقش تزیینات در بازیابی هویت ایرانی–اسلامی در جداره های شهری