چکیده

المان ها یا نمادها از لحاظ کارکردی گونه ای از تجهیزات شهری هستند که در خارج از فضای بسته قرار می گیرند؛  وسایلی ثابت، کاربردی و تزئینی هستند که با اجازه یا اطلاع مقامات دولتی توسط ارگان خاصی مانند شهرداری به طور دائم یا فصلی در فضاهای عمومی شهر نصب می شوند و هر کدام از آنها موضوعی خاصی را بیان می کنند. بر اساس این تعریف باید گفت که المان یا نماد دارای یک نظام هندسی و  تعادلی پایدار و زیباست.

جهت مطالعه ادامه پژوهش از لینک زیر استفاده کنید:

نقش المان های موقت در تقویت هویت مذهبی