نشست مشترک دبیرخانه وتیم پژوهشی رویداد روایت شهر برگزار شد در این نشست گزارش روند محتوایی و پژوهشی شش ماهه توسط خانم ها عامل نیک و بهشتی به تیم اجرایی ارائه شد و خط منشی ادامه پژوهشی تبیین گردید.

دیدگاه ها غیرفعال است