مصاحبه با آقای هادی مقدم دوست در حاشیه برگزاری رویداد روایت شهر:

گاهی اوقات فکر میکنیم موضوع را که پیدا کردیم میتوانیم برویم سراغش و کار بکنیم، اما مرحله مهم تدوینِ یک متن (فیلمنامه) باید به خوبی کار بشود. خوشحالم که در این رویداد به این مرحله پرداخته شده است. بنظرم این رویداد گام بندی مراحل خودش برای رسیدن به نتیجه را خوب ترسیم کرده است.

 

دیدگاه ها غیرفعال است