مصاحبه با جناب آقای مجددی، فیلمساز مشهدی شرکت کننده در رویداد روایت شهر:

شروع هر کار فرهنگی خوب با تحقیق است. تحقیق  وقتی نگارش شود و تبدیل به متن شود پایه یک فیلم خوب، عکس خوب و هر اتفاق خوب فرهنگی را می‌سازد.

روایت شهر اگر بتواند در این مسیر حرکت کند، کار و اتفاق بسیار خوبی خواهد بود.

دیدگاه ها غیرفعال است