به گزارش دبیرخانه روایت شهر، مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) از مشارکت این بنیاد با رویداد روایت شهر در عرصه روایت های مذهبی و رضوی خبر داد.

«مرتضی سعیدی زاده» مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) گفت: رویداد روایت شهر در حقیقت بازنمایی از انواع رویدادهای شهر مشهد، از تاریخ حضور امام رضا (ع) تا حال حاضر است.
وی افزود: باید از این تاریخ هزار و ۲۰۰ ساله در فضای کنونی خود استفاده کنیم. بازنمایی این تاریخ در گستره هویت مشهد و جریان های مختلف فکری و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و شهرسازی که در آن وجود داشته، می بایست مورد توجه قرار بگیرد و به درستی نیز روایت شود.
سعیدی زاده خاطرنشان کرد: روایت شهر، روایتی از همه روایت های پیرامون شهر مشهد است و بدون شک، مشهد شهر روایت ها است. باید به این موضوع توجه کنیم که بازخوانی این روایت ها، در ساخت آینده شهر نیز تاثیر بسزایی دارد.
وی افزود: در بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) از دریچه هویت مذهبی و هویت رضوی به شهر مشهد توجه می کنیم و به عنوان یک مجموعه حامی رویداد روایت شهر، کمک می کنیم تا مستندهای خوبی در این عرصه شکل بگیرد.

دیدگاه ها غیرفعال است