به گزارش روابط عمومی رویداد روایت شهر، سوژه های رویداد خرده روایت (فیلم کوتاه داستانی) که دومین رویداد از سلسله رویدادهای روایت شهر مشهد است منتشر شد.

رویداد خرده روایت (فیلم کوتاه داستانی) مربوط به شخصیت های مختلف مشهدی از ابعاد مختلفی چون علمی، وقف و امور خیریه، ایثارگری و شهادت، چهره های ملی و بین المللی و… است.

از جمله این شخصیت ها می توان به حکیم ابوالقاسم فردوسی، شهید نورعلی شوشتری، شیخ احمدکافی، محسن چاوشی و… نامبرد.

دیدگاه ها غیرفعال است