سوژه شماره بیست و شش

بانو مریم سرپلی نوغانی

در بعضی از روستاهای حوالی مشهد دامداری و کشاورزی چندان جریان ندارد به طوری که نه تنها زنان که مردان را هم خانه نشین کرده است. مهم نیست شما سرپرست خانواده باشید یا نه موقعیت شغلی که نباشد بیکاری گریبان همه را میگیرد. اما امید و انگیزه زندگی با شروع یک کارآفرینی در دل محرومیت ایجاد می‌شود. خانم مریم سرپلی نوغانی یک مادر دهه‌هفتادی است که با وجود بدبینی اقوام نسبت به تحصیل و کار دختر خارج از خانه چند سالی می‌شود بساط عروسک و جعبه‌سازی را در دل خانه‌های یکی از این روستاها برپا کرده است تا علاوه بر تغییر روحیه بانوان، منبع درامدی نیز برای خودشان، خانواده هایشان و روستا داشته باشند. که در این صورت از مهاجرت ساکنان به شهر ها و ترک زادگاهشان جلوگیری می کند.

برای مطالعه بیشتر