• روایـت شهــر بـرگزار میکنـد •

🔸رویــداد خـلاق و نـوآور

📍رویـداد خـلاق و نوآور روایـت شهـر، با هـدف حل مسائـل و ارائـه طــرح های هنـری از ســوی دبیرخانـه روایـت شهـر بـا حضــور افـراد زیـر برگزار مـی گـردد:

۱. مستندسازان و فیلـم سـازان

۲. کارشناسان مسائـل شهـری

۳. اهـالی رسانـه

۴. گـروه هـای تئاتـر

۵. استودیوهـای ساخـت فیلـم و کلیـپ ( انـیـمیـشـن، استـاپ موشن، موشن و…)

📍در ایـن رویداد، مسائـل شهـرداری مشهـد تـوسط کارشناسان مـرتبط بــه مـخاطبان ارائــه می شــود و پـس از آن مـخاطبان ضمـن مـشورت با منتـور هـای دبیرخانـه، مسائل مـورد نظــر را انتخاب مـی کنند.

دیدگاه ها غیرفعال است