• رویداد خلاق و نوآور •

🔸 ارائه معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد

📍 جناب آقای مهندس حسینیان

📍 موضوع:
راه های پیشگیری از تکدی گری و فرهنگ سازی برای کمک به نیازمندان غیر حرفه ای

🔻هنرمندانی که موفق به حضور در رویداد نشده اند، می توانند با مشاهده فیلم ارائه هر یک از معاونت ها و سازمان های شهرداری مشهد، طرح های خود را به دبیرخانه ارسال نمایند.

دیدگاه ها غیرفعال است