• رویداد خلاق و نوآور •

🔸 ارائه معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد

📍 جناب آقای مهندس فتاحی

📍 موضوع:
کنترل و مبارزه با جوندگان شهری

🔻هنرمندانی که موفق به حضور در رویداد نشده اند، می توانند با مشاهده فیلم ارائه هر یک از معاونت ها و سازمان های شهرداری مشهد، طرح های خود را به دبیرخانه ارسال نمایند.

دیدگاه ها غیرفعال است