• رویداد خلاق و نوآور •

🔸 ارائه معاونت پدافند غیر عامل، ایمنی و بحران شهرداری مشهد

📍 جناب آقای مهندس علی آبادی

📍 موضوع:
جزیره ای عمل کردن کلیه حوزه های شهرداری در مباحث ایمنی و بحران

🔻هنرمندانی که موفق به حضور در رویداد نشده اند، می توانند با مشاهده فیلم ارائه هر یک از معاونت ها و سازمان های شهرداری مشهد، طرح های خود را به دبیرخانه ارسال نمایند.

دیدگاه ها غیرفعال است