• رویداد خلاق و نوآور •

🔸 ارائه معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد

📍 جناب آقای مهندس احتشام

📍 موضوع:
جذب استعدادهای ورزشی شناسایی شده در مسابقات محلات شهر مشهد

🔻هنرمندانی که موفق به حضور در رویداد نشده اند، می توانند با مشاهده فیلم ارائه هر یک از معاونت ها و سازمان های شهرداری مشهد، طرح های خود را به دبیرخانه ارسال نمایند.

دیدگاه ها غیرفعال است