به گزارش روابط عمومی رویداد روایت شهر، دومین جلسه کمیته راهبردی رویداد روایت شهر برگزار شد.

این جلسه با حضور آقایان میری، موسوی مهر، عماد، ظریف، عسکری و خرم طوسی در بهمن ماه در محل دفتر مدیر عامل موسسه شهرآرا جهت تنظیم محورهای فراخوان برگزار شد.

دیدگاه ها غیرفعال است