به گزارش روابط عمومی رویداد روایت شهر، نخستین جلسه کمیته راهبردی رویداد روایت شهر برگزار شد.

این رویداد با حضور آقایان موسوی مهر مدیرعامل موسسه فرهنگی-هنری شهرآرا ، عسکری ریاست حوزه هنری خراسان رضوی، قربانی، رئیسیان زاده، عماد، ظریف، حاجی زاده در آذرماه در محل دفتر مدیر عامل موسسه شهرآرا جهت تنظیم محورهای فراخوان برگزار شد.

دیدگاه ها غیرفعال است