• خبرنگار شهرآرا گفت: خانواده زرندی که قاتل فرزند خود را پای چوبه دار بخشیدند، یکی از سوژه های رویداد ملی شهربانو هستند.
  • انسیه شهرکی در ارائه سوژه خود در رویداد ملی شهربانو، بیان کرد: خانواده زرندی و ننه حاج خانم کسانی هستند که قاتل فرزند خود احمد را پای چوبه دار بخشیدند.
  • وی افزود: داغ فرزند چنان بر جگر مادر نشسته که نه تنها برایش کم‌رنگ نمی شود و حتی تا چند ساعت قبل از اعدام قاتل هم حاضر نبوده از خون پسر عزیز دردانه‌اش بگذرد، اما درست در لحظات آخر تصمیم دیگری می‌گیرد.

دیدگاه ها غیرفعال است